Lexus Biuro Rachunkowe w Radomiu
Strona główna
Biuro rachunkowe
Wnioski i Dotacje
Mapa strony
Spółki
Księgowość
Kadry i Płace
Biuro podań i pis...
Newsletter
Dlaczego My?
Promocje !!!
Pakiet na start
Pakiet zmień biur...
Poleć nas
Praca i kariera
Optymalizacja  po...
eKsięgowość
Współpraca
Doradztwo gosp.
Za darmo
Logowanie
Tłumaczenia
Pomoc dłużnikom
Zwrot podatku
PORADNIK
Dla prasy
Doradztwo podatk
Zakładanie firm
Rozliczenia zagra...
Rozliczenia PIT

Wynajem sal
Wirtualne biuro
Cennik sale
Galeria zdjęć
Wynajem sprzętu

Szkolenia kursy

Kontakt

Biuro podań i pism

Pisma związane z działalnością firmy i sprawach podatkowych, w tym

  • Podanie o stwierdzenie nadpłaty podatku i jej zwrot
  • Podanie o niepobieranie podatku od nieruchomości
  • Podanie o odroczenie terminu płatności podatku
  • Podanie o odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody
  • Podanie o rozłożenie na raty podatku
  • Podanie o umorzenie zobowiązania pieniężnego
  • Podanie o zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn
  • Podaniu o umorzenie zaległych rat

Pisma wymagane podczas starania o pracę, pomoc w napisaniu CV, dokumentacja pracownicza

Pisma w postępowaniu administracyjnym, w tym  wniosków o wszczęcie postępowania, odwołania od decyzji.

Wzory pism, umów

 

Wymienione rodzaje pism są jedynie przykładowe, jeżeli zachodzi potrzeba napisania pisma prosimy o kontakt.

 

 

pisma procesowe
Kancelaria Adwokat prawnik pomaga w przygotowaniu pism procesowych takich jak :     Pisma procesowe dotyczące postępowania przed sadem: Oświadczenie powoda o ograniczeniu powództwa - cofnięcie pozwu w części. Wniosek pozwanego o przyznanie kosztów procesu wobec cofnięcia pozwu. Wniosek pozwanego o sprawdzenie wartości przedmiotu sporu. Wniosek pozwanego o przekazanie sprawy sądowi właściwemu. Wstąpienie do sprawy po stronie powodowej. Wniosek o zwolnienie osoby prawnej od kosztów sądowych. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego. Wniosek o wyznaczenie kuratora dla doręczeń. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego. Wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej. Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia.Wniosek o odroczenie rozprawy. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Sprzeciw od wyroku zaocznego wraz z wnioskiem o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Interwencja główna. Interwencja uboczna po stronie pozwanej. Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej. Odpowiedź na pozew, gdy pozwany kwestionuje powództwo. Odpowiedź na pozew, gdy pozwany uznaje powództwo. Wniosek o zawieszenie postępowania. Wniosek powoda o podjęcie postępowania. Wniosek o umorzenie postępowania. Wniosek powoda o wezwanie do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Wniosek pozwanego o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie, celem wstąpienia do sprawy w charakterze powoda. Wniosek powoda o sprostowanie wyroku. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku. Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku.     Pisma dotyczące postępowania odwoławczego: Apelacja pozwanego oparta na naruszaniu prawa materialnego i sprzeczności istotnych ustaleń sądu. Apelacja pozwanego oparta na nieważności postępowania. Wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku sądu. Odpowiedź pozwanego na apelację powoda. Zażalenie na postanowienie sądu. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu apelacji. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania. Zażalenie na postanowienie sądu w przedmiocie skargi na czynności komornika. Zażalenie na zarządzenie o zwrocie pozwu.      Skarga kasacyjna: Skarga kasacyjna oparta na zarzucie naruszenia prawa materialnego. Oświadczenie o cofnięciu kasacji.     Wznowienie postępowania: Skarga o wznowienie postępowania na podstawie oparcia wyroku na dokumencie podrobionym. Skarga o wznowienie postępowania z powodu nieważności. Skarga o wznowienie postępowania na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Skarga o wznowienie postępowania na podstawie nowych faktów i dowodów. Skarga o wznowienie postępowania na podstawie res iudicata. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania.     Pisma procesowe dotyczące postępowania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pozew o ustalenie nawiązania stosunku pracy na podstawie mowy o pracę na czas nieokreślony oraz o przywrócenie do pracy. Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pozew o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pozew o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków względem pracownika. Pozew o przywrócenie do pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru. Pozew o zapłatę odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru. Pozew o zapłatę odprawy emerytalnej. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania w terminie świadectwa pracy. Pozew o zapłatę z tytułu niewypłacenia odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pozew o zapłatę z tytułu naruszenia zakazu konkurencji w okresie trwania stosunku pracy. Pozew o uchylenie kary porządkowej. Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika. Pozew o zapłatę wynagrodzenia z tytułu nadgodzin. Odwołanie od decyzji ZUS.     Pisma dotyczące postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych: Wniosek o podział majątku wspólnego. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Wniosek o wydanie dziecka. Wniosek o przysposobienie. Wniosek o przysposobienie. Wniosek o ustanowienie kuratora. Wniosek rodziców o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny. Wniosek o orzeczenie separacji. Wniosek o zniesienie separacji. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Wniosek o ustanowienie kuratora dla małoletniego. Wniosek o zniesienie separacji. Wniosek o orzeczenie separacji.     Pisma dotyczące postępowania w sprawach małżeńskich: Pozew o unieważnienie małżeństwa. Pozew o rozwód. Pozew o rozwód bez orzekania o winie. Pozew o rozwód z winy pozwanego. Pozew o rozwód z winy pozwanego i eksmisję. Pozew o orzeczenie separacji.     Pisma dotyczące postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami i dziećmi: Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Pozew o ustalenie macierzyństwa. Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa.
Więcej informacji w kancelarii

Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki.
www.lexus.radom.pl   | Copyright (c)2010 Lexus biuro rachunkowe Radom ul Traugutta 40, tel 48 386-14-70